Clom's Closet

ページ

2015年9月11日金曜日

New arrival !!!!!!!!!!!!!!!!

  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.


today i continue update picture about new arrival
so many new arrival coming in this time
so have so many choice for you
and big sales program still continue until 15/9


Hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật những mẫu hàng mới tại cửa hàng
Rất nhiều mẫu mới được nhập về trong thời gian này
Vì vậy bạn sẽ có rất nhiều sự lưạ  chọn
Và Chương trình giảm giá đặc biệt vẫn tiếp tục cho tới ngày 15/9


■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓