Clom's Closet

ページ

2015年8月22日土曜日

Customs made Clothes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.


To create a perfect product for the customer tailor it was the contributions of so many parts meticulously
 detailed: sales, tailoring parts, 
parts attached accessories, parts inspection Specifications (KCS).
The first step after receiving orders from customers. 
The salesperson our complete and meticulously detailed customer requirements, parameters.

 They are detailed on a form available for each product category _ which we usually called file.
Then the file will be forwarded to the department tailoring.
Products after sewing is finished will be passed on to attach accessories and KCS carefully.
Finally salesperson to check one plays all the details and specifications

 to ensure the product is made as your requirements.Để tạo nên một sản phẩm may đo hoàn thiện cho khách nó là sự đóng góp của rất nhiều bộ phận một cách tỉ mỉ , chi tiết : bộ phận bán hàng , bộ phận cắt may , bộ phận đính phụ kiện , bộ phận kiểm tra thông số kỹ thuật ( KCS).
Bước đầu tiên sau khi nhận đặt hàng từ khách hàng . Các nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ hoàn thiện một cách tỉ mỉ và chi tiết các yêu cầu của khách , các thông số . Chúng được ghi chi tiết trên một form có sẵn dành cho từng loại sản phẩm _ cái mà chúng tôi thường gọi là file . 
Sau đó các file sẽ được chuyển đến cho bộ phận cắt may . 
Sản phẩm sau khi được may xong sẽ được chuyển lên để đính phụ kiện và KCS một cách cẩn thận.
Cuối cùng nhân viên bán hàng lại kiểm tra lại một lượt tất cả các chi tiết và thông số để đảm bảo sản phẩm được làm như yêu cầu của khách .
■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓